A VISION FOR EUROPE

HOME   THE DECLARATION   THE VISION    THE LAUNCH    TRANSLATIONS   SIGNATORIES

Brysseldeklarationen

Vi, Europas folk, tillk�nnager h�rmed v�ra gemensamma v�rderingar. De �r inte baserade p� n�gon enskild kultur eller tradition, utan grundade i sin helhet p� alla de kulturer, som utg�r det moderna Europa.

 • Vi fastst�ller varje individs v�rde, v�rdighet och sj�lvbest�mmander�tt, samt varje m�nniskas r�tt till st�rsta m�jliga frihet som �r f�renlig med andras r�ttigheter.
   
 • Vi f�rsvarar demokrati och m�nskliga r�ttigheter och str�var efter att varje m�nniska, s� l�ngt det �r m�jligt, ska ha r�tt till en full�dig utveckling.
   
 • Vi erk�nner v�r plikt att visa omsorg om hela m�nskligheten, inklusive kommande generationer, och v�rt beroende av och ansvar f�r en naturlig v�rld.
   
 • Vi fastst�ller j�mlikheten mellan m�n och kvinnor. Alla m�nniskor oavsett ras, ursprung, religion eller tro, spr�k, k�n, sexuell l�ggning eller f�rm�ga, m�ste behandlas lika inf�r lagen.
   
 • Vi bekr�ftar allas r�tt att av eget val, anta och f�lja en religion eller tro. Dock f�r inte en grupps �vertygelse anv�ndas f�r att begr�nsa andra m�nniskors r�ttigheter.
   
 • Vi anser att staten m�ste f�rh�lla sig neutral till fr�gor som g�ller religion eller tro, inte favorisera eller diskriminera n�gon.
   
 • Vi anser att personlig frihet m�ste kombineras med socialt ansvar. Vi vill str�va efter att skapa ett r�ttvist samh�lle grundat p� f�rnuft och barmh�rtighet, d�r varje medborgare ges m�jlighet till full handlingsfrihet.
   
 • Vi v�rnar om b�de tolerans och yttrandefrihet.
   
 • Vi fastst�ller allas r�tt till en �ppen och allsidig utbildning.
   
 • Vi f�rkastar hotelser, v�ld och anstiftan till v�ld, som underst�djer tvister och anser att konflikter m�ste l�sas genom f�rhandlingar och med lagliga medel.
   
 • Vi st�djer frihet att utforska varje omr�de av m�nskligt liv och de veteskapliga till�mpningar, som �r till nytta f�r m�nniskors v�lf�rd. Vi str�var efter att anv�nda vetenskapen kreativt, inte destruktivt.
   
 • Vi v�rnar om artistisk frihet, v�rderar kreativitet och fantasi, och erk�nner konstens omdanande kraft. Vi bejakar litteraturens, musikens, bildkonstens och den ut�vande konstens betydelse f�r personlig utveckling och f�rverkligande.
 • Tillkom den 25:e dagen i mars 2007, den 50:e �rsdagen av Romf�rdraget och grundandet av den Europeiska Unionen.


  Copyright © 2007 Committee for A Vision for Europe

  Creative Commons BY-NC-ND logo

  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License