A VISION FOR EUROPE

HOME   THE DECLARATION   THE VISION    THE LAUNCH    TRANSLATIONS   SIGNATORIES

Bruselsk� deklar�cia

My, �ud Eur�py, t�mto potvrdzujeme na�e spolo�n� hodnoty. Nie s� zalo�en� na nejakej osobitnej kult�re alebo trad�cii, ale na v�etk�ch kult�rach, ktor� vytvorili modern� Eur�pu.

 • Potvrdzujeme hodnotu, d�stojnos� a svojpr�vnos� ka�d�ho jednotlivca, ako aj pr�vo ka�d�ho jedn�ho na najvy��iu mo�n� slobodu, kompatibiln� s pr�vami druh�ch. Podporujeme demokraciu, �udsk� pr�va a pr�vny �t�t a sna��me sa o najvy��� mo�n� rozvoj ka�d�ho �loveka.
   
 • Uzn�vame svoju povinnos� stara� sa o cel� �udstvo vr�tane bud�cich gener�ci� a svoju z�vislos� od a zodpovednos� za pr�rodn� svet.
   
 •  Potvrdzujeme rovnos� mu�ov a �ien. V�etky osoby bez oh�adu na rasu, p�vod, n�bo�enstvo alebo sveton�zor, jazyk, pohlavie, sexu�lnu orient�ciu �i telesn� schopnos� musia ma� zaisten� rovnak� zaobch�dzanie pred z�konom
   
 • Potvrdzujeme pr�vo ka�d�ho prija� a zachov�va� n�bo�enstvo alebo sveton�zor pod�a svojej vo�by. N�bo�enstvo �iadnej skupiny nesmie by� pou�it� na obmedzenie pr�v druh�ch.
   
 • Sme toho n�zoru, �e �t�t mus� osta� v ot�zkach n�bo�enstiev a sveton�zorov neutr�lny, ani jedno neuprednost�uj�c ani nediskriminuj�c.
   
 • Sme toho n�zoru, �e osobn� sloboda sa mus� sp�ja� so soci�lnou zodpovednos�ou. Chceme vybudova� slu�n� spolo�nos�, zalo�en� na rozume a spoluc�ten�, v ktorej m� ka�d� ob�an mo�nos� hra� svoju rolu.
   
 • Zd�raz�ujeme aj toleranciu, aj pr�vo prejavu.
   
 • Zd�raz�ujeme pr�vo ka�d�ho na otvoren� a obsiahle vzdelanie.
   
 • Odmietame zastra�ovanie, n�silie a nav�dzanie na n�silie v priebehu sporov a zd�raz�ujeme, �e konflikty sa musia rie�i� vyjedn�van�m a z�konn�mi prostriedkami.
   
 • Trv�me na slobode h�adania v ka�dej oblasti �udsk�ho �ivota a na vyu��van� vedy v slu�be �udsk�ho dobra. H�ad�me pou��va� vedu kreat�vne, nie de�trukt�vne.
   
 • Zd�raz�ujeme slobodu umen�, hodnotu kreativity a predstavivosti a uzn�vame premenliv� moc umen�. Potvrdzujeme v�znam literat�ry, hudby a vizu�lnych a v�tvarn�ch umen� pre rozvoj osobnosti a sebauskuto�nenie.
 • Dan� 25. marca 2007, na 50. v�ro�ie R�mskych doh�d a zalo�enia Eur�pskej �nie.


  Copyright © 2007 Committee for A Vision for Europe

  Creative Commons BY-NC-ND logo

  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License