A VISION FOR EUROPE

HOME   THE DECLARATION   THE VISION    THE LAUNCH    TRANSLATIONS   SIGNATORIES

Briseles deklarācija

Mēs, Eiropas cilvēki, ar �o apstiprinām mūsu kopīgās vērtības. Tās ir balstītas nevis uz vienu kultūru vai tradīciju, bet ir pamatotas visās kultūrās, kas veido mūsdienu Eiropu.

 • Mēs apliecinām katra indivīda vērtību, cieņu un pa�noteik�anos un ikviena tiesības uz pēc iespējas lielāku brīvību, sakritīgu ar citu tiesībām. Mēs atbalstām demokrātiju, cilvēktiesības un likuma varu un tiecamies pēc pilnīgākās katra cilvēka izaugsmes.
   
 • Mēs atzīstam savu pienākumu rūpēties par visu cilvēci, ieskaitot nākamās paaudzes un mūsu atkarību no dabas pasaules un atbildību par to.
   
 • Mēs apliecinām vīrie�u un sievie�u vienlīdzību. Visām personām, neraugoties uz rasi, izcelsmi, reliģiju vai uzskatiem, valodu, dzimumu, seksuālo orientāciju vai spējām, jāsaņem vienlīdzīga izturē�anās likuma priek�ā.
   
 • Mēs apstiprinām ikviena tiesības pieņemt un sekot sevis izvēlētai reliģijai vai ticībai. Nevienas grupas uzskati nedrīkst tikt lietoti, lai ierobe�otu citu tiesības.
   
 • Mēs uzskatām, ka valstij jāpaliek neitrālai reliģijas un ticības jautājumos, nevienu neatbalstot un nediskriminējot.
   
 • Mēs uzskatām, ka personisko brīvību jāsavieno ar sociālo atbildību. Mēs cen�amies radīt taisnīgu sabiedrību, balstītu uz saprātu un līdzjūtību, kurā katram pilsonim ir iespēja pildīt savu lomu.
   
 • Mēs atbalstām gan toleranci, gan izteiksmes brīvību.
   
 • Mēs apstiprinām ikviena tiesības uz atvērtu un vispusīgu izglītību.
   
 • Mēs noraidām iebiedē�anu, vardarbību un pamudinājumu uz vardarbību strīdu atrisinā�anā un uzskatām, ka konflikti jārisina ar pārrunām un juridiskā ceļā.
   
 • Mēs atbalstām izziņas brīvību ikvienā cilvēka dzīves sfērā un zinātnes pielietojumu cilvēces labklājības uzlabo�anai. Mēs tiecamies zinātni izmantot rado�i, nevis destruktīvi.
   
 • Mēs atbalstām mākslas brīvību, novērtējam rado�umu un iztēli un atzīstam mākslas transformējo�o spēku. Mēs apstiprinām literatūras, mūzikas, vizuālās un tēlojo�ās mākslas nozīmi personiskajā izaugsmē un piepildījumā.
 • Sastādīts 2007. gada 25. martā, Romas līguma un Eiropas Savienības dibinā�anas 50. gadadienā.


  Copyright © 2007 Committee for A Vision for Europe

  Creative Commons BY-NC-ND logo

  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License